Nástavbový kurz "VČELAŘENÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZMĚNA KLIMATU"

Cílem kurzu je prohloubení znalostí absolventů SOUV-VVC, o.p.s. v oblasti šetrného hospodaření v krajině, principů vytváření kvalitního životního prostředí a zvýšení znalostí o adaptaci na změnu klimatu. Na teoretické přednášky budou navazovat exkurze a praktický výcvik.

Znalosti účastníků kurzu budou rozšířeny v těchto oblastech:

  • ekologie (vztah člověka a prostředí, ekologie včely medonosné a ostatních opylovatelů, ochrana přírody),
  • včela a krajina (typy krajiny, krajina pro včelu, zemědělství v krajině, voda v krajině),
  • zahradnictví (včela a ovocnářství, sadovnictví a květinářství),
  • lesnictví (včela a les, typologie lesa, ekologie lesa, adaptace na změnu klimatu),
  • ekonomika versus ekologie (finanční nástroje obnovy funkční a pestré krajiny a projektů boje proti suchu).

Během exkurzí budou navštíveny přírodní a permakulturní zahrady, ekologicky hospodařící farmy, školky pro pěstování lesnických dřevin, ovocné sady s nektarodárnými biopásy a projekty obnovy a revitalizace mokřadů.