Informace pro vedoucí

V příloze je nová směrnice pro činnost VKM a Evidenční list VKM

Podmínky, které musí splnit vedoucí VKM pokud žádá o dotaci podle nařízení vlády č. 197/2005 v platném znění

Kroky:

  1. Evidenční list VKM ve dvou vyhotoveních (2x v originále) zaslat v každém školním roce v období 1. září až 15. říjen na sekretariát ČSV. Pokud bude kroužek založen po tomto datu, jsou oprávněni žádat o dotaci vedoucí, kteří/které budou v evidenci ČSV a SOUV – VVC, o.p.s. do konce ledna příslušného školního roku.
  2. Do 15. května daného dotačního období zaslat „Požadavek na zajištění vzdělávací akce pro VKM“ + jmenný seznam členů na adresu SOUV – VVC, o.p.s.
  3. Do 15. července daného dotačního období zaslat potvrzenou dohodu, kterou obdržíte po zaslání „Požadavku na zajištění“ + prezenční listiny na adresu SOUV–VVC, o.p.s.

Prezenční listina:

  1. Na každé listině musí být dva podpisy nejméně 5 členů VKM /na začátku a na konci schůzky.
  2. Pokud se členové kroužku teprve učí psát, lze prezenční listinu předepsat a děti se jen podepisují.
  3. K vyplacení dotace je třeba nejméně 50 hodin, prezenční listiny mohou být odevzdány samozřejmě i na víc než minimální stanovený počet hodin.
  4. 1 hodina = 60 minut, přestávky se do této doby nezapočítávají (poskytovatel dotace neakceptuje vyučovací hodinu, tj. 45 minut/.
  5. Témata přednášek musí být přesně podle přílohy C, NV č. 197/2005, resp. 373/2010. Nevpisujte osnovu!
  6. Jako témata přednášek se neuznávají přípravy na soutěže, akce neziskového sektoru, schůze ZO ČSV, přátelská posezení, opékání špekáčků, apod.
  7. Na prezenční listině musí být přesná adresa místa, na kterém se schůzka konala.
Název Ke stažení Velikost souboru
Směrnice pro činnost VKM 55 kb
Jmenný seznam členů VKM 99 kb
Evidenční list VKM+Souhlas GDPR 266 kb