Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. v zastoupení ředitele Josefa Lojdy

vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

PRO UČEBNÍ OBOR 41-51-H/02 VČELAŘ

(přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

 

DENNÍ STUDIUM

DÁLKOVÉ STUDIUM

Přijímání přihlášek

do 1. 3. 2018

do 1. 3. 2018

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

24

90

Předpoklady přijetí

  • Řádně vyplněná a do daného termínu zaslaná nebo osobně doručená přihláška ke vzdělávání (zveřejněna dole na stránce)
  • Zdravotní způsobilost ke vzdělávání potvrzená lékařem (§ 1 odst. g) vyhlášky č. 353/2016 Sb.)
  • Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku (§ 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb.) nebo ověřený opis

Kritéria přijetí

V případě, že počet řádně podaných přihlášek překročí předpokládaný počet uchazečů, bude stanoveno pořadí podle následujících kritérií (max. 100 bodů)

  • Průměrný prospěch na vysvědčeních z posledních dvou let ZŠ -  max. 70 bodů
  • Zájem o obor-  max. 30 bodů
  • Zájem o obor (= opakovaná přihláška žáka, který nebyl přijat v minulých letech z kapacitních důvodů) - max. 50 bodů
  • Průměrný prospěch na  vysvědčeních z posledních dvou let ZŠ  -  max. 50 bodů

V případě rovnosti bodů bude výsledné pořadí stanoveno podle dosažené klasifikace v předmětu přírodopis (nebo obdobném)

V případě i této rovnosti rozhoduje hodnocení předmětů v pořadí - Český jazyk, Matematika, Cizí jazyk

  • Přijímací zkoušky se nekonají.
  • Uchazeč obdrží písemně sdělení o přidělení registračního čísla.
  • Další případná kola budou vyhlašována průběžně.

přihláška ke vzdělávání