Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. v zastoupení ředitele Josefa Lojdy

vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

PRO UČEBNÍ OBOR 41-51-H/02 VČELAŘ

(přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 353/2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

Přijímání přihlášek

 do 1. 3. 2019

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

60*

Forma studia

dálková

Předpoklady přijetí

  • Řádně vyplněná a do daného termínu zaslaná nebo osobně doručená přihláška ke vzdělávání
  • Zdravotní způsobilost ke vzdělávání potvrzená lékařem (§ 1 odst. g) vyhlášky č. 353/2016 Sb.)
  • Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku (§ 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb.) nebo ověřený opis

Kritéria přijetí

V případě, že počet řádně podaných přihlášek překročí předpokládaný počet uchazečů, bude stanoveno pořadí podle následujících kritérií (max. 100 bodů)

  • Zájem o obor (= opakovaná přihláška žáka, který nebyl přijat v minulých letech z kapacitních důvodů) - max. 50 bodů
  • Průměrný prospěch na vysvědčeních z posledních dvou let ZŠ  -  max. 50 bodů
  • V případě rovnosti bodů bude výsledné pořadí stanoveno podle dosažené klasifikace v předmětu přírodopis (nebo obdobném)
  • V případě i této rovnosti rozhoduje hodnocení předmětů v pořadí český jazyk, matematika, cizí jazyk

* Zasedání správní rady 26. 2. 2019: povolení navýšení počtu přajímaných žáků na 68

Přijímací zkoušky se nekonají.

Uchazeč obdrží písemně sdělení o přidělení registračního čísla.

Další případná kola budou vyhlašována průběžně.

přihláška ke vzdělávání = vytiskněte a vyplňte oba listy obsažené v souboru